شرکت بیمه پوششگر

معرفی شرکت پوششگر شرق

شرکت پوششگر شرق ( سهامی خاص ) در سال ۱۳۷۵ با هدف ارائه خدمات بیمه ای به مشتریان تاسیس و طی شماره ۱۱۴۵۸ در اداره ثبت شرکتهای مشهد به ثبت رسید و موفق به دریافت نمایندگی از شرکت بیمه آسیا به شماره ۰۱۲۷ گردید.
آغاز فعالیت شرکت با حضور کارشناسان صنعت بیمه در کادر اجرایی موجب گردید شرکت پوششگر شرق بتواند در مدت کوتاهی با ارائه خدمات بیمه ای مطلوب و کسب پرتفوی قابل توجه در بین شرکتهای نمایندگی بیمه آسیا جایگاه مناسبی را بدست آورد.
ارئه خدمات مشاوره بیمه به واحدهای صنعتی و مجموعه های بزرگ ساختمانی و راهسازی موجب گردید اکثر مدیران این بنگاه ها برای پوشش بیمه ای فعالیتهای خود شرکت بیمه آسیا و نمایندگی پوشش شرق را انتخاب نمایند.
ارائه خدمات مشاوره بیمه گذاران در زمان صدور بیمه نامه و راهنمایی و همراهی با آنها جهت دستیابی به حقوق قانونی خود در هنگام بروز خسارت موجب جلب اعتماد و اطمینان آنها به شرکت پوششگر شرق شده است و تنها در سال ۱۳۹۳ این شرکت موفق به صدور بیش از ۱۰۰۰۰ بیمه نامه به ارزش بیش از ۴۲ میلیارد ریال برای مشتریان خود در سطح کشور شده است.

در سال ۱۳۹۴ نیز رشد صعودی فعالیت شرکت ادامه داشته و در ۵ ماهه اول سال با ۱۷ % افزایش ارزش بیمه نامه های صادره در این نمایندگی بالغ بر ۱۹ میلیارد ریال شده است .
با نگاهی به لیست مشتریان عمده این شرکت متوجه خواهید شد این شرکت گستره فعالیت خود را منحصر به شهر مشهد مقدس ندانسته و در سایر شهرهای بزرگ کشور نیز توانسته خدمات شایسته ای را ارائه نماید و با مجموعه های صنعتی و راهسازی همکاری قابل توجهی داشته باشد.

آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای پوششگر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۱۶۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد حسین خلیل زاده دارای کد ملی ۳۶۲۰۹۱۹۴۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ، مدیرعامل خانم ساجده خلیل زاده دارای کد ملی ۰۹۲۱۸۰۷۴۱۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم ترانه کنعانی یزدی دارای کد ملی ۰۹۲۱۱۳۸۹۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند .
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
ش ۹۷۰۱۳۰۴۲۸۲۴۷۲۸۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد