بیمه حمل و نقل

بیمه حمل ونقل کالا یا بیمه باربری ، قدیمی ترین رشته در بیمه بازرگانی است. در این بیمه خسارت های وارد شده به کالا در اثر وقوع خطرهای بیمه شده در مسیر حمل ، جبران می شود.

35-بیمه-حمل-و-نقل

- بیمه نامه حمل داخلی
- بیمه نامه مسئولیت شرکت های حمل ونقل داخلی
- بیمه نامه مسئولیت شرکت های حمل ونقل بین المللی کالا ( C.M.R )
- بیمه نامه تامین تعهدات شرکت های حمل ونقل بین المللی در مقابل گمرک ایران