بیمه درمان گروهی

در کنار بهره مندی از روزهای شاد و خوش زندگی ، پیش بینی راهکارهای رفع مشکلات روزهای تلخ و ناخوشایند ، لازمه یک زندگی شایسته است.هیچکس قادر به پیش بینی وضعیت سلامت خود و یا نزدیکان خود در آینده نیست ، اما میتوان برای تامین هزینه ها و جلوگیری از بروز مشکلات اقتصادی که هزینه های سرسام آور درمان بیماری ، مسبب ان میباشد ، با راهکارهای مناسب مثل بیمه درمان این تشویش را رفع نمود . بیمه درمان شاخه ای از بیمه های اشخاص می باشد و در حال حاضر بصورت تکمیلی (مازاد بر پوشش سازمان های بیمه گر پایه نظیر سازمان تامین اجتماعی ، خدمات درمانی و بیمه های مشابه ) عرضه می شود.

42-بیمه-درمان-گروهی

در این نوع بیمه نامه ، پرداخت هزینه های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری و حوادث احتمالی و سایر پوشش های اضافی درمانی طبق شرایط بیمه نامه تعهد میشود .
بیمه شدگان شامل کارکنان شاغل در سازمانها ، شرکت ها و افراد تحت تکفل آنان شامل همسر ، فرزندان و والدین میباشند که با معرفی بیمه گذار تحت پوشش قرار گرفته و می توانند از مزایای این بیمه نامه استفاده نمایند.