بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان

موضوع بیمه نامه

جبران خسارات ناشی از مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال اشخاصی که به علت خطا ، اشتباه، غفلت و یا قصور وی در انجام امور درمانی و یا پزشکی دچار صدمات جسمی گردند و یا فوت شوند .

خسارتهای قابل تامین

چنانچه بیمه گذار به واسطه اقدام و یا دستور خود موجب نقص عضو ویا فوت زیاندیده و صدمات جسمانی گردد که براساس رای مراجع ذی صلاح ، مسئول جبران دیه یا هزینه درمان شناخته شود ، مطابق شرایط این بیمه نامه شرکت بیمه آسیا متعهد به پرداخت آنها می باشد .

تسهیلات ویژه بیمه نامه

• امکان اعلام خسارت تا ده سال پس انقضای بیمه نامه
• امکان پرداخت خسارت قبل از صدور رای دادگاه
• گسترش محدوده جغرافیایی بیمه نامه به سرتاسر کشور
• امکان افزایش ریالی دیه تا چهارسال آتی

معرفی پوششهای الحاقی مسئولیت مدنی پزشکان

* مرور زمان تا ۱۰ سال
بدینوسیله تعهدات بیمه گر به پرداخت غرامت فوت و یا صدمه جسمی و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی در زمان پرداخت خسارت در چهارچوب مبالغ مندرج در جدول تعهدات بیمه گر در بیمه نامه یا الحاقیه از تاریخ انقضاء بیمه نامه به مدت ۱۰ سال حدود و جبران می گردد .
* پوشش بیمه ای افزایش ریالی دیه ۴ سال آتی
بدینوسیله تعهدات بیمه گر به پرداخت غرامت فوت و یا صدمه جسمی و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی در زمان پرداخت خسارت افزایش یافته و تا ۴ سال از تاریخ انقضاء بیمه نامه محدود می گردد .
تبصره ۱: این پوشش صرفا مشمول بیمه نامه هایی می گردد که دارای دیه کامل در ماههای عادی و حرام در صدور بیمه نامه باشند و بیمه نامه هایی که بصورت سرمایه ای و کمتر از دیه سال صدور بیمه نامه صادر شده باشند مشمول نمی گردند .
تبصره ۲: در صورت افزایش مبلغ دیه در طول مدت بیمه نامه ، بیمه گذار موظف است با اخذ الحاقیه اضافی و پرداخت حق بیمه نسبت به افزایش مبلغ دیه اقدام نماید . در غیر این صورت تعهد بیمه گر در خصوص کلوز مذکور با اعمال قاعده نسبی حق بیمه خواهد بود .
*پوشش مسئولیت منشی و تزریقاتی
بدینوسیله مسئولیت منشی و تزریقاتی برای غرامت فوت و صدمه جسمی و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی ( در صورت داشتن پوشش در بیمه نامه ) وارد به بیماران موضوع بیمه طبق رای دادگاه و یا کارشناس معتمد بیمه گر فقط در محل فعالیت موضوع بیمه شده تحت پوشش قرار می گیرد.
۱۰_ پوشش جزای نقدی بدل از حبس تا سقف ۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰ ریال
بدینوسیله مسئولیت بیمه گذار برای جبران جزای نقدی بدل از حبس تا سقف ۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰ ریال طبق رای دادگاه تحت پوشش قرار می گیرد .

دانلود فایل شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان

دانلود فرم پیشنهاد پزشکان